Barnevernssaker

RCWB har i over 20 år hatt oppdrag for både kommuner og private parter, både foreldre og barn, i barnevernssaker. Det viktigste for deg som privat part er å ha en advokat som kan fagfeltet og som bor så nært at du kan ha direkte kontakt med din advokat. I den viktigste saken i ditt liv, er tillit og nærhet til din advokat helt avgjørende slik vi ser det. Velger du en advokat langt unna der du bor kan du oppleve at du ikke har møtt din advokat personlig før en omsorgssak skal behandles i fylkesnemnda eller domstolen. Merkostnader ved valg av advokat utenfor din rettskrets må du som hovedregel betale selv.

Dersom du har spørsmål eller trenger bistand kan du ta kontakt med vårt kontor for en gratis og uforpliktende samtale med en av våre erfarne advokater.

I alle saker der forslag om vedtak fremmes for fylkesnemnda har de private parter krav på fri rettshjelp.

Saksgangen i barnevernssaker

Barnevernssaker starter med at en offentlig instans (helsestasjon, barnehage, skole, politi) eller andre, melder bekymring for en familie. Barneverntjenesten avgjøre om meldingen skal følges opp med en barnevernsundersøkelse eller henlegges.

Dersom barneverntjenesten starter en undersøkelsessak vil de først snakke med foreldre og barn. De vil i samarbeid med foreldrene bli enige om hvilke informanter som kan opplyse saken.

Barneverntjenestens undersøkelse skal i utgangspunktet være avsluttet innen tre måneder. Unntaksvis kan en undersøkelsessak forlenges med tre nye måneder. Utfallet av undersøkelsen kan enten være at saken henlegges, at barneverntjenesten foreslår å iverksette frivillige hjelpetiltak, eller foreslå tvangstiltak for fylkesnemnda.

Frivillige hjelpetiltak

Barneverntjenesten og foreldrene kan iverksette alle tiltak som kan være til nytte og hjelp for barnet og familien. Loven oppstiller ingen begrensninger med hensyn til hvilke frivillige tiltak som kan iverksettes. Det er kun økonomi og fantasi som setter grenser for hvilke tiltak som kan iverksettes. Eksempler på frivillige tiltak er foreldreveiledning, besøkshjem eller avlastningstiltak, støttekontakt, leksehjelp, fritidsaktiviteter, barnehageplass, urinprøver, utgiftsdekning, tilsyn i hjemmet eller opphold for familien på senter for foreldre og barn.

Barneverntjenesten kan også formidle plass i fosterhjem, institusjon eller omsorgssenter for mindreårige for en begrenset periode som frivillig hjelpetiltak.

Eva Fiske

Sekretær
Epost: eva@advocate.illerisweb.no
Tlf: 776 62 555

Eva Fiske

Vår sekretær siden 2013. Eva ivaretar kundeoppfølging og hun driver regnskapsførsel.

Advokat Cecilie Erica Drechsler

Advokat i kontorfellesskap

Les nærmere på advokatdrechsler.no

Advokat Cecilie Erica Drechsler

Drechsler har arbeidet som skattejurist ved likningskontoret i Tromsø fra 1996 til 2003, som advokat hos Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA i Tromsø, og som fylkesnemndsleder før hun høsten 2010 etablerte Advokatfirmaet Drechsler AS, i kontorfellesskap hos Advokatfirmaet Ringberg, Crogh og Warth AS. Advokat Drechsler har flere styreverv og har erfaring fra generell forretningsjus, tvisteløsning og prosedyre. Ellers yter hun juridisk bistand med selskapsrett og selskapsetablering, arverett, barnefordeling, barnevern, straffesaker og bistandsadvokatoppdrag, familierett, samliv- og skifteoppgjør. Les nærmere på advokatdrechsler.no

Advokat Anja Støback Bjørsvik

Advokat Anja Støback Bjørsvik

Advokat Anja Støback Bjørsvik har jobbet i firmaet siden 2014.

Advokat Bjørsvik yter juridisk bistand primært i saker om barn og foreldre, barnevern, skifteoppgjør, straffesaker, bistandsadvokat og arbeidsrett.

Advokat Ken Olav Warth

Advokat Ken Olav Warth

Advokat Ken Olav Warth har jobbet som advokat siden 2000, og er partner i Advokatfirmaet Ringberg, Crogh & Warth AS.

Advokat Warth har solid kunnskap i saker om strafferett, arbeidsrett, boligrett, barnevern, barnefordeling, samværsrett, skifteoppgjør etter samlivsbrudd, arverett og kjøpsrettslige mangler.

Advokat Sven Crogh

Advokat Sven Crogh

Advokat Sven Crogh, har arbeidet som advokat siden 1997. Før dette arbeidet han 7 år i påtalemyndigheten, og har blant annet vikariert som statsadvokat ved Nordland statsadvokatembete.

Advokat Sven Crogh, arbeider særlig som forsvarer i straffesaker og bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker. Han påtar seg også oppdrag med arbeidsrett, og i saker med ulike familierettslige problemstillinger, for eksempel arverett, barnefordeling, barnevern, samliv og skifte

Erik Ringberg

Erik Ringberg

Advokat Erik Ringberg er partner i advokatfirmaet Ringberg, Crogh & Warth AS

Utdannet jurist i 1992 og godkjent advokatmekler i 2001. Erik har siden 1997 hatt egen advokatpraksis.

Advokat Erik Ringberg har gjennom de siste 20 årene spesialisert seg i familierett innen fagfeltet barnevern, barnefordeling og bistand til fornærmede i straffesaker. Han påtar seg også saker om arbeidsrett, forvaltningsrett og idrettsjuss.